EN

logo

Ada Blockchain Explorer

Address

Address ID
DdzFFzCqrhsxpAgQBZVYqY7Rk87G11cbfSV6HxVKa2EMd4gfnHgyfChyZeCEQN6r56U5fES5Xv9dycNnHDaBYSrJj9w186Heoy3543i3

Total transactions for address

36

Address Balance

0.000000

Total received ADA

301,383.500000

Total sent ADA

301,383.500000

36 Transactions

/

Amount:

25,045.819613 ADA

Fee:

0.180387 ADA

Epoch / Slot:

Date:

November 5, 2019 7:50:31 PM UTC
From: 2 addresses
-25,046.000000 ADA
To: 2 addresses
+25,045.819613 ADA

From:


-25,036.000000 ADA

DdzFFz...3543i3
-10.000000 ADA

To:


+25,035.827743 ADA

+9.991870 ADA

Amount:

98.936963 ADA

Fee:

0.180211 ADA

Epoch / Slot:

Date:

November 5, 2019 2:29:51 PM UTC
From: 2 addresses
-99.117174 ADA
To: 2 addresses
+98.936963 ADA

From:


-99.000000 ADA

-0.117174 ADA

To:


+88.936963 ADA

DdzFFz...3543i3
+10.000000 ADA

Amount:

299,823.821063 ADA

Fee:

0.178937 ADA

Epoch / Slot:

Date:

October 23, 2018 2:50:11 PM UTC
From: 2 addresses
-299,824.000000 ADA
To: 2 addresses
+299,823.821063 ADA

From:


-99,824.000000 ADA

DdzFFz...3543i3
-200,000.000000 ADA

To:


+0.008042 ADA

+299,823.813021 ADA

Amount:

17,471.110012 ADA

Fee:

0.186979 ADA

Epoch / Slot:

Date:

October 23, 2018 2:01:11 PM UTC
From: 3 addresses
-17,471.296991 ADA
To: 2 addresses
+17,471.110012 ADA

From:


-1.296991 ADA

DdzFFz...3543i3
-9.000000 ADA

-17,461.000000 ADA

To:


+1.280994 ADA

+17,469.829018 ADA

Amount:

200,000.117174 ADA

Fee:

0.171070 ADA

Epoch / Slot:

Date:

October 23, 2018 2:01:11 PM UTC
From: 1 address
-200,000.288244 ADA
To: 2 addresses
+200,000.117174 ADA

From:


-200,000.288244 ADA

To:


+0.117174 ADA

DdzFFz...3543i3
+200,000.000000 ADA

Amount:

200,009.288244 ADA

Fee:

0.171070 ADA

Epoch / Slot:

Date:

October 23, 2018 1:52:31 PM UTC
From: 1 address
-200,009.459314 ADA
To: 2 addresses
+200,009.288244 ADA

From:


-200,009.459314 ADA

To:


+200,000.288244 ADA

DdzFFz...3543i3
+9.000000 ADA

Amount:

14,179.387995 ADA

Fee:

0.194933 ADA

Epoch / Slot:

Date:

June 23, 2018 2:25:11 AM UTC
From: 4 addresses
-14,179.582928 ADA
To: 2 addresses
+14,179.387995 ADA

From:


-11.736015 ADA

-20.800000 ADA

DdzFFz...3543i3
-37.200000 ADA

-14,109.846913 ADA

To:


+11.720106 ADA

+14,167.667889 ADA

Amount:

320,133,051.880594 ADA

Fee:

0.181881 ADA

Epoch / Slot:

Date:

June 23, 2018 2:24:11 AM UTC
From: 1 address
-320,133,052.062475 ADA
To: 5 addresses
+320,133,051.880594 ADA

From:


-320,133,052.062475 ADA

To:


+320,132,867.980594 ADA

DdzFFz...3543i3
+37.200000 ADA

+18.600000 ADA

+26.200000 ADA

+101.900000 ADA

Amount:

10,562.340644 ADA

Fee:

0.194933 ADA

Epoch / Slot:

Date:

June 16, 2018 11:10:11 AM UTC
From: 4 addresses
-10,562.535577 ADA
To: 2 addresses
+10,562.340644 ADA

From:


-20.735577 ADA

DdzFFz...3543i3
-110.800000 ADA

-431.000000 ADA

-10,000.000000 ADA

To:


+20.711626 ADA

+10,541.629018 ADA

Amount:

373,166,557.339282 ADA

Fee:

0.178277 ADA

Epoch / Slot:

Date:

June 16, 2018 10:26:31 AM UTC
From: 1 address
-373,166,557.517559 ADA
To: 4 addresses
+373,166,557.339282 ADA

From:


-373,166,557.517559 ADA

To:


+373,165,402.839282 ADA

+543.700000 ADA

+500.000000 ADA

DdzFFz...3543i3
+110.800000 ADA
/

All rights reserved | ©2019 EMURGO PTE. Ltd